vasikoida

suomi-englanti sanakirja

vasikoida englanniksi

  1. blab

  2. fawn

  3. calve

  4. snitch

  5. nark

  1. To calve (to give birth to a calf).

  2. To inform on, snitch, squeal, squeak, rat on.