urheasti

suomi-englanti sanakirja

urheasti englanniksi

  1. courageously

  2. gallantly

  3. valorously

  4. intrepidly

  1. bravely