uhota

suomi-englanti sanakirja

uhota englanniksi

  1. bluster

  1. To bluster (''to talk pompously or violently'').