tungeksia

suomi-englanti sanakirja

tungeksia englanniksi

  1. crowd together

  2. mob, throng

  3. troop

  4. jostle

  5. press

  6. mill about

  1. to throng