tuma

suomi-englanti sanakirja

tuma englanniksi

  1. karyon, nucleus

  1. carrot

  2. nucleus, nucleus (gloss)

  3. to send

  4. tiny insect like a louse found on dirty clothes