tuhria

suomi-englanti sanakirja

tuhria englanniksi

  1. smear

  2. bodge, bollocks

  3. scant

  4. besmear

  1. to smudge