topped

suomi-englanti sanakirja

topped englannista suomeksi

  1. huippu-

  1. Verbi

topped englanniksi

  1. (en-past of)