toiseksi

suomi-englanti sanakirja

toiseksi englanniksi

  1. second, secondly

  1. (fi-form of)

  2. (fi-form of)

  3. secondly, for the second (gloss)

  4. ''ensiksi ... toiseksi''

    firstly ... secondly