todellisuus

suomi-englanti sanakirja

todellisuus englanniksi

  1. entelechy

  2. real world

  3. reality

  4. actuality

  5. fact

  1. reality