timespan

suomi-englanti sanakirja

timespan englanniksi

  1. An interval of time.