thieve

suomi-englanti sanakirja

thieve englannista suomeksi

  1. varastaa

  1. Verbi

  2. varastaa

thieve englanniksi

  1. To commit theft.