tavu

suomi-englanti sanakirja

tavu englanniksi

  1. byte

  2. syllable

  1. (noun form of)

  2. syllable

  3. byte

  4. (infl of)

  5. syllable