tarkastella

suomi-englanti sanakirja

tarkastella englanniksi

  1. view

  2. look at

  3. consider

  4. inspect

  5. survey

  6. eye

  7. scrutinize

  8. talk about

  9. examine

  1. To examine, scrutinise/scrutinize.