takiloida

suomi-englanti sanakirja

takiloida englanniksi

  1. rig, set, set up

  1. To rig (a ship).