tahria

suomi-englanti sanakirja

tahria englanniksi

  1. blur

  2. splotch

  3. smut

  4. blot

  1. to smudge