symmetria

suomi-englanti sanakirja

symmetria englanniksi

  1. space-reflection symmetry

  2. symmetry

  1. symmetry

  2. symmetry, proportion

  3. (obsolete spelling of)