suoria

suomi-englanti sanakirja

suoria englanniksi

  1. comb out

  2. take

  3. comb

  1. to straighten

  2. (fi-form of)