sumeta

suomi-englanti sanakirja

sumeta englanniksi

  1. to become fuzzy, blurry