stripes

suomi-englanti sanakirja

stripes englannista suomeksi

  1. kaluunat

  1. Substantiivi

  2. Verbi

stripes englanniksi

  1. (monikko) en|stripe

  2. (en-third-person singular of)