stressi

suomi-englanti sanakirja

stressi englanniksi

  1. stress, tension

  1. stress

  2. pressure

  3. strain

  4. (inflection of)