straying

suomi-englanti sanakirja

straying englannista suomeksi

  1. eksynyt

  1. Verbi

  2. Substantiivi

straying englanniksi

  1. (present participle of)

  2. The act of one who strays; deviation or sin - often sexual infidelity.

  3. (quote-book)