sticks

suomi-englanti sanakirja

sticks englanniksi

  1. (monikko) en|stick

  2. rural terrain, especially a woody area; any rural region.

  3. ''We had to drive way out into the sticks to visit that customer.''

  4. crutches

  5. (en-third-person singular of)

  6. (sv-noun-form-indef-gen)

  7. (sv-noun-form-indef-gen-pl)

  8. (sv-verb-form-pre-pass)