spathaceous

suomi-englanti sanakirja

spathaceous englanniksi

  1. Having or resembling a spathe; spathal.