spagetti

suomi-englanti sanakirja

spagetti englanniksi

  1. spaghetti

  1. spaghetti

  2. (l)