soppajono

suomi-englanti sanakirja

soppajono englanniksi

  1. soup kitchen

  2. chow line

  1. soupline

  2. kitchen

  3. lunchline, or any line for queueing for food