sooloilla

suomi-englanti sanakirja

sooloilla englanniksi

  1. solo

  1. to solo, to go solo, to do something solo