sondi

suomi-englanti sanakirja

sondi englanniksi

  1. probe

  1. to fathom, to sound

  2. sonde

  3. (inflection of)