soluble

suomi-englanti sanakirja

soluble englannista suomeksi

 1. liukeneva, -liukoinen

 2. ratkeava, ratkaistavissa oleva

 1. liukeneva

 2. ratkaistavissa oleva">ratkaistavissa oleva

soluble englanniksi

 1. Able to be dissolved.

 2. (ux)

  (syn)

  (ant)

 3. Able to be solved or explained.

 4. (l)

 5. (coi)

 6. soluble