seurailla

suomi-englanti sanakirja

seurailla englanniksi

  1. stalk

  1. to follow repeatedly or continuously