seos

suomi-englanti sanakirja

seos englanniksi

  1. composition

  2. intermixture

  3. amalgam

  4. mix

  5. alloy

  1. linkage, connection

  2. mixture, mix

  3. alloy

  4. (syn)