selailla

suomi-englanti sanakirja

selailla englanniksi

  1. leaf, riff, riffle

  2. browse

  1. To browse (magazine, web pages).