schnappen

suomi-englanti sanakirja

schnappen englanniksi

  1. to snap (with one’s mouth)

  2. to catch; to seize

  3. to nab (a criminal)