sacralize

suomi-englanti sanakirja

sacralize englanniksi

  1. to make sacred

  2. (syn)

    (ant)

  3. (pt-verb-form-of)