rohkeus

suomi-englanti sanakirja

rohkeus englanniksi

  1. bravery

  2. heart

  3. boldness

  4. courage

  5. pluck

  6. stoutheartedness

  1. courage, bravery