rohkaista

suomi-englanti sanakirja

rohkaista englanniksi

  1. spirit

  2. invite

  3. hollo

  4. encourage

  5. abet

  6. bring out

  7. cheer

  1. to encourage