repostella

suomi-englanti sanakirja

repostella englanniksi

  1. pick apart

  1. to apart, to criticize the details (of)