reliikki

suomi-englanti sanakirja

reliikki englanniksi

  1. relic

  1. relic

  2. relic