releoida

suomi-englanti sanakirja

releoida englanniksi

  1. relay

  1. to relay (gloss)