reissata

suomi-englanti sanakirja

reissata englanniksi

  1. vagabond

  1. To travel.