reify

suomi-englanti sanakirja

reify englannista suomeksi

  1. konkretisoida

  1. Verbi

  2. havainnollistaa, tehdä käsinkosketeltavaksi">tehdä käsinkosketeltavaksi

reify englanniksi

  1. to regard something abstract as if it were a concrete material thing