reached

suomi-englanti sanakirja

reached englanniksi

  1. (en-past of)