psyyke

suomi-englanti sanakirja

psyyke englanniksi

  1. psyche

  1. psyche