provides

suomi-englanti sanakirja

provides englanniksi

  1. (en-third-person singular of)

  2. (inflection of)