promotes

suomi-englanti sanakirja

promotes englanniksi

  1. (en-third-person singular of)