predestine

suomi-englanti sanakirja

predestine englannista suomeksi

  1. predestinoida

  1. Verbi

  2. predestinoida, määrätä ennalta, ennaltamäärätä

predestine englanniksi

  1. To determine the future or the fate of something in advance; to preordain.

  2. To foreordain by divine will.

  3. (es-verb form of)