praise

suomi-englanti sanakirja

praise englannista suomeksi

  1. ylistys

  2. kehu

  3. kehua, ylistää

  1. Substantiivi

  2. ylistys, kehu, kehuminen

  3. ylistys, palvonta

  4. Verbi

  5. ylistää, kehua, palvoa

praise englanniksi

  1. commendation; favourable representation in words

  2. (usex)

  3. worship

  4. To give praise to; to commend, glorify, or worship.

  5. (infl of)

  6. (inflection of)