poreilla

suomi-englanti sanakirja

poreilla englanniksi

  1. simmer

  2. bubble

  3. sparkle

  1. to bubble or effervesce heavily (gloss)

  2. (infl of)