pomoilla

suomi-englanti sanakirja

pomoilla englanniksi

  1. strong-arm

  1. to around

  2. (infl of)