polyedri

suomi-englanti sanakirja

polyedri englanniksi

  1. polyhedron

  1. polyhedron