pizzeria

suomi-englanti sanakirja

pizzeria englannista suomeksi

  1. pizzeria

  1. Substantiivi

  2. pizzeria

pizzeria englanniksi

  1. A restaurant that bakes and sells pizzas.

  2. (l)

  3. pizzeria